237
سهراب سهراب لاله - مقالات کنفرانس
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
مقالات کنفرانس
 

1- «جستارهایی پیرامون داستان حضرت آدم (ع) در قرآن کریم»، کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی غدیر، خلیلی محله، سرمد، قدمگاهی، دانشگاه پیام نور گیلان،  1395

2- «تجلّی حماسی رستم و آشیل در شاهنامه و ایلیاد»، کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، خلیلی محله، سرمد، دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح شهر ری، 1395

3- «بررسی شخصیت کیومرث در روایات زرتشتی و شاهنامه»، کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، سرمد، خلیلی محله، دانشگاه فرهنگیان مفتح شهر ری، 1395

4- «تحلیل شخصیت حماسی سهراب در شاهنامه فردوسی»،کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات فارسی(بزرگداشت سعدی)،خلیلی محله، سرمد،دانشگاه دولتی ایروان، 1395

5- «نقش جمشید در گسترش تمدن»،  اولین کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی(بزرگداشت سعدی)، سرمد، خلیلی محله، دانشگاه دولتی ایروان، 1395

6- «دگردیسی ایندرا در روایات اوستایی و شاهنامه»، یازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، سرمد، خلیلی محله،دانشگاه گیلان، 1395

7- «ایوان مداین در شعرخاقانی»، دومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی، سرمد، خلیلی محله، دانشگاه علیگر هند، 1396

8- «بررسی شخصیت فریدون از وداها تا شاهنامه»، دوازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، سرمد، خلیلی محله،دانشگاه رازی کرمانشاه، 1396

9- «سیاوش و پاتروکل شهیدان اسطوره ای شاهنامه و ایلیاد»، نهمین همایش ملی دانشگاه بیرجند،خلیلی محله، سرمد، دانشگاه بیرجند، 1396