237
سهراب سهراب لاله - مقالات ژورنال
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
مقالات ژورنال
 
  • «نگاه اسطوره ای به آفرینش در آیین زرتشت»، خلیلی محله، منیره، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، نشریه علمی پژوهشی، سال هفتم، شماره بیست ونهم.

  • «رویین تنان شاهنامه و ایلیاد»، اشرف زاده، رضا، خلیلی محله، منیره، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، نشریه علمی پژوهشی، سال نهم شماره سی وششم.