237
سهراب سهراب لاله - دروس آموزشی
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
دروس آموزشی
 
  • دانشگاه پیام نور مرکز مرند ( ترم های قبل):  متون تفسیری، صائب، سبک شناسی، آشنایی با علوم قرآنی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ( ترم های قبل): فارسی عمومی، فارسی پیش دانشگاهی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا (ترم های قبل): فارسی عمومی، فارسی پیش دانشگاهی، آیین نگارش اداری
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه ( ترم های قبل): فارسی عمومی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر: فارسی عمومی، فارسی پیش دانشگاهی، مصباح الهدایه