237
سهراب سهراب لاله - سوابق تحصیلی
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
سوابق تحصیلی
 

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

عنوان پایان نامه: شرح اعلام اشخاص ترجمه رساله قشیریه

دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

عنوان رساله: بررسی پهلوانان برجسته حماسی شاهنامه و قهرمانان ایلیاد